Szkolenia zamknięte


Przeznaczone są dla konkretnej grupy odbiorców. Mogą Państwo zamówić je dla grupy minimum 5 osób w dogodnym czasie i miejscu. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem, aby omówić oczekiwania i potrzeby szkoleniowe i dostosujemy program oraz treści do Państwa potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu!

Cennik szkoleń zamkniętych online:


Grupa Cena brutto za grupę
5-15 osób 1 450 zł
16-26 osób 1 950 zł
27-37 osób 2 450 zł
Powyżej 37 osób 2 950 zł

Cena zawiera:

 • Dostosowanie programu i treści szkolenia do potrzeb grupy
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w wersji online
 • Zaświadczenie / certyfikat ukończenia szkolenia
 • Aktualizacja materiałów szkoleniowych

Cennik szkoleń zamkniętych stacjonarnych:


Grupa Cena brutto za grupę
5-15 osób 2 450 zł
16-26 osób 2 950 zł
27-37 osób 3 450 zł
Powyżej 37 osób 3 950 zł

Cena zawiera:

 • Dostosowanie programu i treści szkolenia do potrzeb grupy
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Materiały szkoleniowe w wersji online oraz papierowej
 • Gadżety dydaktyczne
 • Zestaw akcesoriów piśmienniczych
 • Zaświadczenie / certyfikat ukończenia szkolenia
 • Aktualizacja materiałów szkoleniowych
 • Serwis kawowy i drobny poczęstunek
 • Ubezpieczenie NW

Ofertę szkoleń podzieliliśmy na dwie kategorie tematyczne:

Szkolenia_zamkniete_ikonka

dla nauczycieli i wychowawców:

edukacja wczesnoszkolna, praca z nastolatkiem, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, współpraca z rodzicami, nauczanie zdalne, nauczanie zawodowe, dydaktyka, wychowanie, samorozwój, prawo oświatowe
Szkolenia_zamkniete_ikonka_1

dla dyrektorów:

zarządzanie placówką oświatową, zarządzanie zespołem, samorozwój

Szkolenia dla nauczycieli i wychowawców

1Edukacja wczesnoszkolna
Temat szkolenia: Kształtowanie umiejętności aktywnego uczenia się
Treści szkolenia: Środowiska edukacyjne sprzyjające uczeniu się. Czego do nauki potrzebuje mózg dziecka? Elementy neurodydaktki w edukacji wczesnoszkolnej.

Temat szkolenia: Jak zachęcić uczniów do czytania?
Treści szkolenia: Działania promujące czytelnictwo. Jak przedstawić zalety czytania? Przegląd sprawdzonych, skutecznych sposobów zwiększających motywację uczniów do czytania.

Temat szkolenia: Kreatywne lekcje - mechanika twórczego myślenia
Treści szkolenia: Mechanika twórczego myślenia – techniki sprzyjające kreatywnemu myśleniu. Skojarzenia, analogie, metafory jako metody nauki nowego materiału. Rozwijanie wyobraźni i poszerzanie granic kreatywnego myślenia. Przegląd sprawdzonych metod kreatywnych - mapy myśli, wizualizacje, zestawienia.

Temat szkolenia: Metody aktywizujące w pracy z uczniem
Treści szkolenia: Rozpoznawanie stylu uczenia się ucznia. Czynniki sprzyjające uczeniu się. Uczenie się w grupie/klasie kontra indywidualne. Metody i techniki aktywizujące – przegląd, doświadczenie, planowanie.

Temat szkolenia: Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w edukacji wczesnoszkolnej
Treści szkolenia: Planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody eksperymentu. Kształtowanie postawy badawczej ucznia. Redagowanie scenariuszy lekcji z zastosowaniem metody eksperymentu.

Temat szkolenia: Radzenie sobie ze stresem – w poszukiwaniu dobrostanu swojego i swoich uczniów
Treści szkolenia: Emocje a stres – umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji, elementy dotyczące rozwoju inteligencji emocjonalnej. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Jak wykorzystać wiedzę i umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem podczas pracy z uczniami w nauczaniu wczesnoszkolnym.
2Praca z nastolatkiem
Temat szkolenia: Motywowanie nastoletnich uczniów do nauki
Treści szkolenia: Narzędzia motywacyjne, różnicowanie wymagań, jawność i klarowność oceniania. Czynności pobudzające pozytywną motywację do uczenia się nastolatka. Symulacje fragmentów zajęć lekcyjnych z zastosowaniem wybranych metod aktywizujących. Komunikacja interpersonalna jako podstawa pozytywnej atmosfery społecznej wpływającej na proces motywowania uczniów.

Temat szkolenia: Radzenie sobie ze stresem – w poszukiwaniu dobrostanu swojego i swoich uczniów
Treści szkolenia: Psychologiczne i fizjologiczne aspekty odczuwania stresu. Eustres i dystres. Emocje a stres – umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji, elementy dotyczące rozwoju inteligencji emocjonalnej i asertywności. Jak wykorzystać wiedzę i umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem podczas pracy z nastolatkiem.

Temat szkolenia: Wspomaganie nastoletnich uczniów we wzmacnianiu poczucia własnej wartości
Treści szkolenia: Skutki zaniżonego poczucia własnej wartości i zagrożenia płynące z takiego stanu. Metody oceny poczucia własnej wartości. Sposoby wzmacniania poczucia własnej wartości nastoletnich uczniów. Informacja zwrotna jako element wsparcia. Podstawy asertywności.

Temat szkolenia: Budowanie autorytetu wśród nastolatków
Treści szkolenia: Etapy kształtowania się autorytetu w świadomości nastoletnich uczniów. Świadoma zmiana własnego wizerunku – autorytet nauczyciela wobec uczniów i pedagogów. Kreowanie marki osobistej nauczyciela i zarządzanie nią w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Temat szkolenia: Neurodydaktyka a świat nastolatków
Treści szkolenia: Mózg nastolatka – podstawy neurobiologii. Nowe zasady starej gry – nastolatek buntownik, podważający autorytet, nastolatek kwestionujący – źródła neurobiologiczne i psychologiczne. Szkoła jako środowisko wspomagające rozwój emocjonalny i intelektualny nastolatka – od teorii do praktyki.

Temat sesji mentoringowej: Problemy wychowawcze w pracy z nastolatkiem - sesja mentoringowa
Treści sesji mentoringowej: Indywidualne doradztwo w zakresie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi związanymi z postawą i zachowaniem ucznia – nastolatka.
3Nauczanie zdalne
Temat szkolenia: Neurodydaktyka w nauczaniu online
Treści szkolenia: Psychologiczne, neurobiologiczne i społeczne konsekwencje izolacji społecznej podczas długotrwałej nauki online – jak im zapobiegać i przeciwdziałać. Konstruowanie planu zajęć uwzgledniającego biologiczne i neurobiologiczne uwarunkowania funkcjonowania ucznia.

Temat szkolenia: Dobrostan psychiczny nauczyciela i ucznia podczas nauki zdalnej
Treści szkolenia: Jak podnieść automotywację w pracy online. Poczucie komfortu nauczyciela i ucznia w kontekście nauki zdalnej, jak zapobiegać negatywnym skutkom izolacji, braku kontroli, ograniczonego dostępu do informacji o uczniu / nauczycielu. Przegląd skutecznych, sprawdzonych rozwiązań.

Temat szkolenia: Metody i techniki kształcenia na odległość
Treści szkolenia: Organizacja pracy nauczyciela i uczniów, efektywna komunikacja w edukacji zdalnej. Budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń podczas nauki zdalnej. Źródła zasobów informacyjnych do nauki zdalnej. Metody aktywizujące w edukacji na odległość. Metody i techniki kreatywne i projektowe. Metody sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów w edukacji zdalnej.

Temat szkolenia: Narzędziownia. Zaawansowane e-narzędzia w nauczaniu zdalnym
Treści szkolenia: Prezentacja szerokiego wachlarza bezpłatnych e-narzędzi do wykorzystania podczas zajęć online – testowanie wybranych narzędzi aktywizujących oraz wspomagających utrzymanie uwagi i zaangażowania. Przegląd e-narzędzi pomocnych w procesie oceny i weryfikacji postępów w nauce.

Temat szkolenia: BHP nauczyciela w nauczaniu na odległość
Treści szkolenia: Mechanizmy i uwarunkowania nauczania na odległość, wykorzystanie własnego potencjału i zwiększenie efektywności zajęć online, zarządzanie własną energią i efektywnością podczas zajęć online, organizacja czasu i zadań w procesie przygotowania i prowadzenia zajęć na odległość, przeciwdziałanie potencjalnemu wypaleniu zawodowemu – wybrane metody i techniki.

Temat szkolenia: Mistrz Teamsów
Treści szkolenia: Optymalne wykorzystanie możliwości aplikacji Microsoft Office 365 podczas zajęć online. Wykorzystanie opcji pracy w podgrupach (pokojach), opcji tablic, interakcji, bieżącej komunikacji z uczniami podczas zajęć. Praktyczne poznanie możliwości aplikacji i przetestowanie ich podczas szkolenia.
4Wychowanie
Temat szkolenia: Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów
Treści szkolenia: Przemoc i zachowania agresywne wśród uczniów. Interwencja nauczyciela w przypadku agresywnych zachowań – aspekty prawne i psychologiczne. Planowanie pracy wychowawczej kształtującej umiejętności polubownego rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Interwencja specjalistów oraz służb w przypadku przemocy i agresji wśród uczniów. Planowanie i organizowanie szkolnego programu przeciwdziałania przemocy i agresji. Trening zastępowania agresji.

Temat szkolenia: Budowanie autorytetu wśród dzieci i uczniów
Treści szkolenia: Czynniki kształtujące autorytet. Etapy kształtowania się autorytetu w świadomości uczniów. Świadoma zmiana własnego wizerunku – autorytet nauczyciela wobec uczniów i pedagogów, szkoła jako miejsce kreowania autorytetu nauczyciela. Kontakt z klasą – zasady i reguły oraz konsekwencja ich przestrzegania. Autoprezentacja i praca nad postrzeganiem postawy nauczyciela.

Temat szkolenia: Trudne rozmowy, czyli jak budować inteligencję emocjonalną
Treści szkolenia: Jak wzmacniać u uczniów inteligencję emocjonalną? Trudne pytania – jak na nie reagować. „Dobre słowa” – jakich słów używać, a jakich unikać. Wrażliwość i nadwrażliwość emocjonalna uczniów – jak sobie z nią radzić? Prezentacja wybranych ćwiczeń wspomagających rozwój inteligencji emocjonalnej.

Temat szkolenia: Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze
Treści szkolenia: Trudne postawy i zachowania ucznia – przyczyny i konsekwencje. Profilaktyka pedagogiczna. Budowanie strategii korygowania agresywnych zachowań w szkole i poza nią. Przegląd sprawdzonych metod profilaktycznych.

Temat szkolenia: Autodestrukcyjne zachowania uczniów
Treści szkolenia: Zachowania autodestrukcyjne wśród dzieci i młodzieży. Emocje towarzyszące zachowaniom autodestrukcyjnym. Interwencja wobec osoby zagrożonej samobójstwem. Myśli a intencje. Plan interwencji kryzysowej. Interwencja na poziomie szkoły, działania profilaktyczne.

Temat szkolenia: Skuteczna, asertywna komunikacja z uczniem
Treści szkolenia: Koncepcja kwadratu komunikacyjnego (Uszy von Thuna), 4 postawy komunikacyjne – asertywność, uległość, agresja i manipulacja, zasady skutecznej, asertywnej komunikacji z uczniem – techniki asertywne; poczucie własnej wartości a asertywność – techniki wzmacniające.

Temat szkolenia: Wspomaganie uczniów we wzmacnianiu poczucia własnej wartości
Treści szkolenia: Skutki zaniżonego poczucia własnej wartości i zagrożenia płynące z takiego stanu. Metody oceny poczucia własnej wartości. Sposoby wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów. Informacja zwrotna jako element wsparcia. Podstawy asertywne – jak pomóc uczniom wyrabiać dobre nawyki komunikacyjne.
5Współpraca z rodzicami
Temat szkolenia: Nauczyciel i rodzic w koalicji – budowanie dobrej komunikacji z rodzicami uczniów
Treści szkolenia: Diagnoza jakości własnej komunikacji z rodzicami i dążenie do jej doskonalenia. Wykorzystanie komunikacyjnych narzędzi budowania partnerstwa z rodzicami w rozmowach indywidualnych i podczas zebrań z rodzicami. Granice wpływu rodzica i nauczyciela na sukces edukacyjny dziecka. Asertywna reakcja na naruszanie własnych granic przez rodziców. Stosownie podstawowych narzędzi coachingowych w ramach wspierania rodziców, którzy nie radzą sobie z wychowaniem.

Temat szkolenia: Trudne sytuacje w kontaktach z rodzicem – jak dostrzec manipulację i skutecznie się przed nią bronić
Treści szkolenia: Zasady komunikacji oraz techniki manipulacyjne i perswazyjne – jak się przed nimi bronić. Sytuacje najbardziej narażone na manipulacje. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania manipulacji oraz radzenia sobie z nią. Trening umiejętności budowania pozytywnych komunikatów. Zasady asertywnej komunikacji, m.in. synergia w rozmowie, negacja retrospektywna. Manipulacja a perswazja, czynniki sprzyjające manipulacji w szkole, przegląd skutecznych technik komunikacyjnych.

Temat szkolenia: Prowadzenie efektywnych spotkań
Treści szkolenia: Organizowanie i prowadzenie efektywnych zebrań – jak prowadzić spotkania operacyjne i informacyjne. Tworzenie agendy spotkania – rola lidera spotkania, ramy czasowe, podział ról, elementy uatrakcyjniające zebranie; wystąpienia publiczne przed audytorium dorosłych – radzenie sobie z sytuacjami trudnymi podczas zebrania (podważanie autorytetu, kwestionowanie sensu działań i planów, niska kultura wypowiedzi, roszczeniowość itd.). Przegląd skutecznych technik.
6Dydaktyka
Temat szkolenia: Jak zachęcić uczniów do czytania?
Treści szkolenia: Działania promujące czytelnictwo. Zalety czytania. Koło biblioteczne jako sposób na motywację uczniów do czytania. Przegląd dobrych, sprawdzonych wzorców – co i jak działa?

Temat szkolenia: Kreatywne lekcje- mechanika twórczego myślenia
Treści szkolenia: Mechanika twórczego myślenia – zasady sprzyjające kreatywnemu myśleniu. Skojarzenia, analogie, metafory jako metody nauki nowego materiału. Rozwijanie wyobraźni i poszerzanie granic kreatywnego myślenia. Mapy myśli, wizualizacja, zestawienia. Prezentacja skutecznych technik.

Temat szkolenia: Metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
Treści szkolenia: Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego. Metodologia nauczania przedmiotów przyrodniczych. Planowanie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metody eksperymentu. Kształtowanie postawy badawczej ucznia. Redagowanie scenariuszy lekcji z zastosowaniem metody eksperymentu. Przegląd ciekawych przykładów do zastosowania. Od nauczania do uczenia się! Jak przekazać odpowiedzialność za uczenie się uczniom. Techniki, narzędzia (szkolenie zgodne z priorytetami KO i MEN).
7Nauczanie zawodowe
Temat szkolenia: Tworzenie szkolnego systemu doradztwa edukacyjno - zawodowego
Treści szkolenia: Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Cele i rola doradztwa zawodowego w szkole. Akty prawa dotyczące obszaru doradztwa zawodowego w systemie edukacji. Zasady prowadzenia badań diagnostycznych. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Sieć współpracy w doradztwie zawodowym.
8Samorozwój
Temat szkolenia: Skuteczne zarządzanie czasem i zadaniami
Treści szkolenia: Podejście do pracy i czasu – aspekty psychologiczne i neurobiologiczne - nowa psychologia czasu (P. Zimbardo) – perspektywy postrzegania czasu. Zarządzanie czasem - rola planowania w efektywnym zarządzaniu czasem, „Złodzieje czasu”, narzędzia pomocne w planowaniu czasu i wzmacnianiu samodyscypliny – autoanaliza i techniki zwiększające efektywność w czasie.

Temat szkolenia: Skuteczne zarządzanie emocjami
Treści szkolenia: Inteligencja emocjonalna - psychologiczne, biologiczne oraz społeczne aspekty funkcjonowania w grupie i zespole; emocje - wróg czy przyjaciel? mechanizmy emocjonalne - metody zarządzania emocjami zwiększające samokontrolę emocjonalną. Kompetencje emocjonalne w praktyce zawodowej; techniki komunikacji z ludźmi zmniejszające stres w sytuacjach społecznych, techniki udzielania informacji zwrotnej (negatywnej i pozytywnej) i zarządzania emocjami w relacjach zawodowych, podstawy asertywnej komunikacji.

Temat szkolenia: Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
Treści szkolenia: Zarządzanie stresem - autodiagnoza indywidualna, stres w życiu zawodowym i prywatnym, dystres, eustres i neustres. Metody zarządzania stresem - trening, przegląd narzędzi i technik pomocnych w zarządzaniu stresem. Rozpoznanie i analiza zagrożenia prowadzącego do wypalenia zawodowego. Rozpoznanie i świadome wzmacnianie czynników, które wpływają na satysfakcję z pracy i pobudzają zaangażowanie. Profilaktyka- prezentacja skutecznych technik zarządzania stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Temat szkolenia: Skuteczna komunikacja – podstawa zdrowych relacji w zespole
Treści szkolenia: Cztery postawy komunikacyjne – asertywność, agresja, uległość i manipulacja – jak budować zdrowe nawyki komunikacyjne i bronić się przed toksycznymi komunikatami? Warsztat skutecznej, asertywnej komunikacji.

Temat szkolenia: Inspiracje trenerskie w pracy nauczyciela
Treści szkolenia: Narzędzia pracy warsztatowej z uczniami starszych klas szkoły podstawowej. Cykl Kolba – model uczenia się przez doświadczenie – angażowanie uczniów podczas zajęć i zwiększenie efektywność pracy na lekcji. Przygotowanie i prowadzenie ciekawych warsztatów oraz zmiana postawy uczniów. Rozpoznawanie własnych mocnych stron oraz obszarów do rozwoju prowadzenia zajęć metodami trenerskimi. Prezentacja wybranych technik i metod aktywizujących.
9Prawo
Temat szkolenia: Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej
Treści szkolenia: Obowiązki szkoły w zakresie ochrony danych osobowych. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych. Prawa i obowiązki inspektora danych osobowych oraz wzajemne relacje z kadrą szkoły. Przetwarzanie danych osobowych przez organ prowadzący szkołę. Nabór, konkursy oraz organizowanie innych wydarzeń przez szkołę a obowiązek informacyjny RODO. Udzielanie informacji o uczniach podmiotom i osobom trzecim – badania, ankiety, konkursy. Przetwarzanie danych osobowych rodziców uczniów. E-dziennik.

Temat szkolenia: Prawo autorskie w pracy nauczyciela
Treści szkolenia: Komu przysługuje tzw. dozwolony użytek edukacyjny i prawo cytatu. Zasady wykonywania utworów na imprezach szkolnych. Umowy z autorami utworów (umowy autorskie, licencje, twórczość pracownicza). Prawo autorskie w bibliotekach (m.in. zwielokrotnianie utworów, przywileje biblioteczne). Sposoby i najczęstsze błędy wykorzystywania praw autorskich w szkole. Obowiązki dyrekcji i dokumentacja szkolna z zakresu praw autorskich. Prawa autorskie w prowadzeniu fanpage i strony internetowej szkoły. Kształcenie zdalne a prawa autorskie. Ochrona wizerunku. Szkoła jako wydawca (np. antologii, gazetki szkolnej). Następstwa nieprzestrzegania praw autorskich przez dyrekcję i nauczycieli.

Temat szkolenia: Odpowiedzialność prawna nauczyciela – przepisy cywilne, karne i dyscyplinarne
Treści szkolenia: Rodzaje odpowiedzialności prawnej nauczycieli. Odpowiedzialność porządkowa. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej nauczycieli. Przykłady obszarów pracy nauczycieli, w których dochodzi do naruszenia obowiązków uzasadniających odpowiedzialność prawną.

Temat szkolenia: Prawo oświatowe dla nauczycieli przygotowujących się do awansu zawodowego
Treści szkolenia: Przepisy prawne regulujące procedurę awansu zawodowego nauczycieli – wymagania na poszczególne stopnie. Ocena dorobku zawodowego. Rola i zadania opiekuna stażu. Rozmowa kwalifikacyjna i egzaminacyjna. Jak zaplanować, realizować i uzyskać awans. Gotowe wzory dokumentów.

Temat szkolenia: Odpowiedzialność karna nieletnich uczniów
Treści szkolenia: Małoletni, nieletni i młodociany. Odpowiedzialność karna ucznia – zakres prawny. Postępowanie szkoły w wypadku wystąpienia przestępstwa przez ucznia. Odpowiedzialność cywilna uczniów. Rola szkoły i zakres jej odpowiedzialności prawnej.

Temat szkolenia: Współpraca szkoły z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i instytucjami kultury
Treści szkolenia: Z kim współpracuje szkoła – kategoryzacja partnerów szkół. Czynniki warunkujące współpracę – zalety i wady. Bariery współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Aspekty prawne związane z poszczególnymi kategoriami współpracy – prawa i obowiązki.


Szkolenia dla dyrekcji

1Prawo oświatowe
Temat szkolenia: Pigułka prawna dla dyrektora placówki oświaty
Treści szkolenia: Rodzaje dokumentów prawnych wydawanych przez władze szkoły (np. uchwały rady pedagogicznej, decyzje i zarządzenia dyrektora szkoły). Technika prawodawcza. Zmiana statutu szkoły. Dyrektor szkoły jako przełożony pracowników – obowiązki wynikające z prawa pracy. Obowiązki dyrektora związane z regułami prawa budowlanego i zarządzaniem nieruchomością szkolną. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych. Prowadzenie księgowości w szkole.

Temat szkolenia: Prawo autorskie w pracy nauczyciela
Treści szkolenia: Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komu przysługuje tzw. dozwolony użytek edukacyjny i prawo cytatu. Zasady wykonywania utworów na imprezach szkolnych. Prawo autorskie w bibliotekach. Najczęstsze błędy wykorzystywania praw autorskich w szkole. Obowiązki dyrekcji i dokumentacja szkolna z zakresu praw autorskich. Prawa autorskie w prowadzeniu fanpage i strony internetowej szkoły. Kształcenie zdalne a prawa autorskie. Ochrona wizerunku. Szkoła jako wydawca (np. antologii, gazetki szkolnej). Następstwa nieprzestrzegania praw autorskich przez dyrekcję i nauczycieli.

Temat szkolenia: Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej
Treści szkolenia: Prawo o ochronie danych osobowych. Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie ochrony danych osobowych. Prawa, obowiązki inspektora danych osobowych oraz wzajemne relacje z kadrą szkoły. Przetwarzanie danych osobowych przez organ prowadzący szkołę. Nabór, konkursy oraz organizowanie innych wydarzeń przez szkołę a obowiązek informacyjny RODO. Udzielanie informacji o uczniach podmiotom i osobom trzecim – badania, ankiety, konkursy. Przetwarzanie danych osobowych rodziców uczniów. E-dziennik.

Temat szkolenia: Odpowiedzialność prawna nauczyciela – przepisy cywilne, karne i dyscyplinarne
Treści szkolenia: Rodzaje odpowiedzialności prawnej nauczycieli. Odpowiedzialność porządkowa. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zasady odpowiedzialności cywilnej, karnej nauczycieli. Przykłady obszarów pracy nauczycieli, w których dochodzi do naruszenia obowiązków uzasadniających odpowiedzialność prawną.
2Zarządzanie placówką i zespołem
Temat szkolenia: Przywództwo edukacyjne w szkole – teoria i praktyka
Treści szkolenia: Efektywna komunikacja z zespołem. Konstruktywna współpraca z nauczycielami. Rozpoznawanie potrzeb zespołu i skuteczne rozwiązywanie trudnych sytuacji. Narzędzia aktywnego słuchania – zastosowanie w praktyce. Udzielanie informacji zwrotnej w pracy zespołu. Diagnoza zespołu – mocne i słabe strony, planowane kierunki rozwoju. Przegląd dobrych wzorców – jak robią to inni?

Temat szkolenia: Rada pedagogiczna jako zespół
Treści szkolenia: Jak prowadzić efektywne spotkania z nauczycielami – komunikacja w grupie. Integracja i motywacja zespołu. Wzmacnianie potencjału nauczycieli. Skuteczne inspirowanie zespołu do wspólnego dzielenia się odpowiedzialnością za jakość nauczania i rozwój placówki. Weryfikacja proponowanych rozwiązań oraz sprawne odnajdywanie i eliminowanie błędów.

Temat szkolenia: Adaptacja zespołu do zmian zachodzących w placówce
Treści szkolenia: Psychologiczne i neurobiologiczne uwarunkowania procesu adaptowania się ludzi do zmian. Rozpoznawanie i skuteczne zarządzanie emocjami w procesie zmian. Identyfikacja i zaspokajanie potrzeb zespołu w trakcie zmian – 4 fazy. Rola menedżera – dyrektora podczas każdej z faz wprowadzenia zmiany. Opór przed zmianą i jak skutecznie nim zarządzać.

Temat szkolenia: Współpraca szkoły z organizacjami pozarządowymi, uczelniami i instytucjami kultury
Treści szkolenia: Z kim współpracuje szkoła – kategoryzacja partnerów szkół. Czynniki warunkujące współpracę – zalety i wady. Bariery współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Aspekty prawne związane z poszczególnymi kategoriami współpracy – prawa i obowiązki.
3Rozwój osobisty i zawodowy
Temat szkolenia: Skuteczne zarządzanie emocjami i czasem
Treści szkolenia: Inteligencja emocjonalna - psychologiczne, biologiczne oraz społeczne aspekty funkcjonowania w grupie i zespole. Kompetencje emocjonalne w praktyce zawodowej - warsztat komunikacji - elementy inteligencji emocjonalnej oraz komunikacji z ludźmi zmniejszające stres w sytuacjach społecznych, warsztat skutecznej komunikacji, techniki udzielania informacji zwrotnej (negatywnej i pozytywnej) i zarządzania emocjami w relacjach zawodowych, podstawy asertywnej komunikacji. Podejście do pracy i czasu – aspekty psychologiczne i neurobiologiczne - nowa psychologia czasu (P. Zimbardo).

Temat szkolenia: Zarządzanie stresem
Treści szkolenia: Psychologiczne, biologiczne oraz społeczne aspekty funkcjonowania w społeczeństwie. Zarządzanie stresem - autodiagnoza indywidualna, stres w życiu zawodowym i prywatnym, dystres, eustres i neustres. Metody zarządzania stresem - trening zarządzania stresem, przegląd narzędzi i technik pomocnych w zarządzaniu stresem. Profilaktyka w zarządzaniu stresem - rola zarządzania energią.

Temat szkolenia: Empatyczna komunikacja warunkiem dobrej relacji
Treści szkolenia: Komunikacja oparta na empatii. Wyznaczenie własnych wyzwań komunikacyjnych. Ograniczenia w komunikacji. Komunikacja niewerbalna i jej wpływ na możliwości porozumienia – przegląd dobrych praktyk. Właściwe formułowanie komunikatów. Asertywność w działaniu. Przegląd dobrych praktyk – jak budować skuteczne komunikaty?

Temat szkolenia: Redukcja stresu i profilaktyka wypalenia zawodowego
Treści szkolenia: Rozpoznanie i analiza zagrożenia prowadzącego do wypalenia zawodowego. Rozpoznanie i świadome wzmacnianie czynników, które wpływają na satysfakcję z pracy i pobudzają zaangażowanie. Przegląd dobrych praktyk z zakresu profilaktyki oraz automotywacji.