Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży przez Organizatora szkoleń otwartych oraz szkoleń zamkniętych, jak również innych usług doskonalenia, w tym warsztatów i projektów edukacyjnych, w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem publico.edu.pl.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Organizator – Ośrodek Edukacji Publico, którego właścicielem jest firma Publico Anna Kornacka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Szczecinie (71-454), ul. Zakole 17/5, numer NIP 8522225073, REGON 320086844 (biuro firmy znajduje się w Szczecinie (71-667), ul. Księcia Warcisława I 20c/2), numer telefonu 91 444 47 88 lub 504 13 55 77, adres e-mail: szkolenia@publico.edu.pl.
  2. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia usług oferowanych przez Organizatora na stronie internetowej publico.edu.pl.
  3. Usługi doskonalenia (w skrócie usługi) – usługi doradcze, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych Zamawiającego lub pozwalające na jego rozwój oraz usługi szkoleniowe, mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych Zamawiającego, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji lub pozwalające na jego rozwój.
  4. Sklep – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem publico.edu.pl, w zakładce Szkolenia otwarte (https://publico.edu.pl/szkolenia/), w którym Zamawiający może zapoznać się z ofertą usług oraz dokonać zamówienia i opłacenia uczestnictwa w wybranym szkoleniu lub w wybranych szkoleniach, jak również w innych wydarzeniach edukacyjnych oferowanych przez Organizatora.
  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem jest zakup usług oferowanych przez Organizatora.
  7. Konto Zamawiającego – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Organizatora, w którym gromadzone są informacje na temat Zamawiającego, w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.
  8. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający dokonanie zamówienia i opłacenia wybranej usługi lub wybranych usług.
  9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta Zamawiającego.
  10. Godziny pracy biura Organizatora – od poniedziałku do piątku, od godziny 8.00 do godziny 15.30 – dni oraz godziny w których obsługiwany jest Sklep, odbierane są połączenia telefoniczne oraz udzielane są odpowiedzi na widomości przesyłane drogą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie publico.edu.pl, w zakładce Kontakt. Odpowiedzi przesyłane drogą elektroniczną oraz poprzez formularz kontaktowy udzielane są w kolejności zgłoszeń.
  11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Organizator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z zakresem jego oferty, którą publikuje w swoim Sklepie.
 4. Zamawiający zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego oraz zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Wszystkie ceny usług podane na stronie Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT oraz inne składniki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług dostępnych w Sklepie oraz wprowadzania zmian w treści i zakresie oferty, z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie będą miały wpływu na treść praw nabytych przed wprowadzeniem tych zmian.

II. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, jak również pozostałych usług świadczonych online przez Organizatora, urządzenie, którym posługuje się Zamawiający powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią internet zapewniające niezakłóconą transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet, z zastrzeżeniem, że wyłączenie akceptacji plików cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  3. posiadać aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną (e-mail) oraz załączników dołączanych do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji elektronicznej (e-mail) – aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg itp.
 3. Zakres usług świadczonych przez Organizatora nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w pkt 1 i 2 niniejszego rozdziału.
 4. Organizator za pomocą Sklepu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1. umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy lub umów sprzedaży usług,
  2. umożliwieniu rejestracji i używania Konta Zamawiającego,
  3. przesyłaniu Zamawiającym informacji o usługach, informacji o ich realizacji oraz materiałów niezbędnych do ich realizacji, jak również informacji o promocjach usług, specjalnych ofertach, zniżkach cenowych itp.
 5. Usługi określone w pkt 4 niniejszego rozdziału świadczone są nieodpłatnie.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Zamawiającym na czas oznaczony, w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza do Organizatora.
 7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta Zamawiającego zawierana jest z Zamawiającym na czas nieoznaczony, w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie.
 8. Założenie Konta Zamawiającego (rejestracja w systemie) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu – formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Zamawiający podaje m.in. adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz ustala indywidualne hasło, które wraz z adresem poczty elektronicznej (e-mail) umożliwia dostęp do Konta Zamawiającego.
 9. Posiadanie Konta Zamawiającego nie jest wymagane do złożenia zamówienia na usługi dostępne w Sklepie.
 10. Zamawiający ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

III. Informacja o ofercie edukacyjnej

 1. Organizator oferuje szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte oraz inne formy doskonalenia takie jak: doradztwo, coaching, mentoring, warsztaty, projekty edukacyjne – w formie stacjonarnej oraz online.
 2. Aktualna oferta usług doskonalenia, które świadczy Organizator dostępna jest na stronie internetowej publico.edu.pl.
 3. Szczegółowe informacje na temat oferty można również uzyskać w godzinach pracy biura Organizatora pod numerami telefonów: 91 444 47 88 oraz 504 135 577, poprzez zapytanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@publico.edu.pl lub poprzez zapytanie wysłane przez formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce Kontakt na stronie internetowej publico.edu.pl.
 4. Szkolenia oraz inne usługi doskonalenia (stacjonarne oraz online) realizowane są według programu, we wskazanych miejscach oraz terminach, a także na warunkach umieszczonych w ofercie Organizatora.
 5. W przypadku szkoleń zamkniętych – usługi realizowane są według programu, w miejscu oraz terminie uzgodnionym z Zamawiającym, a ostateczne ustalenia zawierane są w formie umowy.

IV. Warunki sprzedaży – zamawienie szkoleń i innych usług

§ 1. Procedura składania zamówień na szkolenia otwarte (stacjonarne i online)

 1. Aktualna oferta szkoleń otwartych, która zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące organizowanych szkoleń, dostępna jest na stronie publico.edu.pl w zakładce Szkolenia Otwarte.
 2. Zakładka Szkolenia Otwarte jest Sklepem, w którym Zamawiający dokonuje zakupu uczestnictwa w wybranym przez siebie szkoleniu lub szkoleniach.
 3. Organizator umożliwia zamawianie szkoleń dostępnych w Sklepie za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 4. Zamówienie szkolenia lub szkoleń (zakup uczestnictwa) polega na zapoznaniu się przez Zamawiającego z aktualną ofertą szkoleń oraz ze szczegółami dotyczącymi wybranych szkoleń (formą szkolenia, terminem realizacji szkolenia, programem szkolenia, ceną szkolenia itp.), dodaniu wybranego przez siebie szkolenia lub szkoleń do "koszyka" poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie oraz opłaceniu uczestnictwa poprzez bezpieczny system płatności internetowych.
 5. Zakończenie przez Zamawiającego procesu zamówienia opisanego w pkt 4 niniejszego paragrafu, stanowi oświadczenie jego woli zawarcia umowy sprzedaży z Organizatorem.
 6. Po otrzymaniu zamówienia Organizator przesyła Zamawiającemu drogą elektroniczną, na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej (e-mail), oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 7. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży oraz wszystkie informacje niezbędne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
 8. W przypadku, gdy prawdziwość lub rzetelność danych wprowadzonych do formularza zamówienia przez Zamawiającego budzi wątpliwości, Organizator może wstrzymać przyjęcie zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. W tym celu Organizator niezwłocznie, w godzinach pracy biura, skontaktuje się z Zamawiającym drogą elektroniczną lub telefonicznie, a jeżeli ten kontakt będzie niemożliwy do zrealizowania, w związku z błędnie wprowadzonymi lub nieprawdziwymi danymi podanymi przez Zamawiającego w formularzy zamówienia (błędny adres e-mail i błędny numer telefonu) – Organizator nie przyjmie zamówienia Zamawiającego do realizacji i zwróci, w terminie 14 dni kalendarzowych, cenę zakupu uczestnictwa w wybranych szkoleniach, z zastrzeżeniem, że zwrot ceny zakupu uczestnictwa nastąpi przelewem na konto, z którego dokonał płatności lub na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, którą dokonał płatności.
 9. Terminy spełnienia świadczenia przez Organizatora każdorazowo określane są w ofercie szkoleń otwartych dostępnych w Sklepie i stanową integralną część każdej oferty.
 10. Zamawiającego i Organizatora wiążą warunki oferty obowiązujące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
 11. W przypadku braku minimalnej liczby uczestników przewidzianych dla danego szkolenia lub z przyczyn losowych lub niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany termiu realizacji takiego szkolenia lub jego odwołania.
 12. W przypadku zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania Organizator zwróci Zamawiającemu, w ciągu 3 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu ogłoszenia zmiany terminu szkolenia lub jego odwołania, cenę zakupu uczestnictwa w takim szkoleniu. Zwrot ceny zakupu uczestnictwa nastąpi przelewem na konto, z którego Zamawiający dokonał płatności lub na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, którą dokonał płatności. Organizator zastrzega przy tym, że zwroty realizowane będą tylko w dni robocze, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, a przelewy realizowane w piątki robocze po godzinie 13.00 księgowane będą na I sesji przelewów wychodzących o godzinie 5.55, w następujący, pierwszy dzień roboczy.
 13. Organizator udostępnia w swoim Sklepie szybkie i intuicyjne płatności internetowe paynow, których bezpieczeństwo gwarantowane jest przez mBank S.A.
 14. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Organizatora potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Zamawiającego dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu otwartym lub innej usłudze, tj. rezerwację hotelu, kosztów transportu, kosztów operacyjnych, kosztów zakupu oprogramowania itp.
 16. Organizator dokumentuje sprzedaż szkoleń otwartych fakturą VAT. Dowód zakupu szkolenia dostarczany jest Zamawiającemu po wykonaniu usługi, drogą elektroniczną na podany podczas zamówienia adres e-mail, chyba że Zamawiający zażąda przesłania pocztą wydrukowanej faktury VAT (forma papierowa). Faktury VAT w formie papierowej wysyłane są listem poleconym (rejestrowanym) na adres Nabywcy tej faktury, po wykonaniu usługi.

§ 2. Procedura składania zamówień na szkolenia zamknięte i pozostałe usługi (stacjonarne i online)

 1. Szkolenia zamknięte oraz pozostałe usługi, takie jak: doradztwo, coaching, mentoring, warsztaty i inne projekty edukacyjne realizowane są w odpowiedzi na zgłoszone przez Zamawiających potrzeby dotyczące wskazanych obszarów edukacyjnych.
 2. Zapytania i zgłoszenia dotyczące organizacji szkoleń zamkniętych oraz pozostałych usług doskonalenia powinny być przesyłane do Organizatora wraz z ankietą ex-ante, określającą potrzeby szkoleniowe oraz pozostałe oczekiwane warunki realizacji usług, w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie publico.edu.pl w zakładce Kontakt, drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@publico.edu.pl lub telefonicznie w godzinach pracy biura Organizatora.
 3. Organizator na podstawie przesłanego zapytania oraz ankiety ex-ante, jak również innych dokumentów oraz po konsultacjach z Zamawiającym przygotowuje ofertę usług zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego wraz z kosztorysem i ceną usług, a po akceptacji oferty – umowę, wymaganą dokumentację oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Zamówienia szkoleń zamkniętych, jak również pozostałych usług doskonalenia regulowane są oddzielnymi umowami pomiędzy Organizatorem i Zamawiającym i nie są przedmiotem oferty dostępnej w Sklepie Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej lub prawnej za powstałe po stronie Zamawiającego dodatkowe koszty związane z uczestnictwem w szkoleniu zamkniętym lub innej usłudze, tj. rezerwację hotelu, kosztów transportu, kosztów operacyjnych, kosztów zakupu oprogramowania itp.
 6. Organizator dokumentuje sprzedaż szkoleń zamkniętych i innych usług fakturą VAT.

V. Postanowienia dotyczące umów

§ 1. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Zamawiający będący Konsumentem, w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia, czyli od momentu otrzymania od Organizatora wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie i zawierającej ustalone warunki umowy sprzedaży oraz wszystkie informacje niezbędne do realizacji umowy (zgodnie z procedurą składania zamówień, rozdział IV, pkt 6 niniejszego Regulaminu) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), z zastrzeżeniem, że zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 1 u.p.k.)
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 u.p.k.).
 2. Przez otrzymanie od Organizatora wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie i zawierającej ustalone warunki umowy sprzedaży oraz wszystkie informacje niezbędne do realizacji umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, rozumie się skuteczne dostarczenie do podanej przez Zamawiającego skrzynki poczty elektronicznej e-mail przedmiotowej wiadomości e-mail, potwiedzonej przez funkcję statusu dostarczenia DSN (Delivery Status Notification) programu obsługi poczty elektronicznej Organizatora.
 3. Wiadomość e-mail od Organizatora, potwierdzona przez status dostarczenia DSN informacją zwrotną z serwera obsługującego adres skrzynki poczty elektronicznej Zamawiającego, uważa się za dostarczoną, bez względu na to do jakiego katalogu skrzynki odbiorczej Zamawiającego przedmiotowa wiadomość została dostarczona oraz, czy Zamawiający odczytał i zapoznał się z treścią tej wiadomości.
 4. Zamawiający może odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem warunków wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) i wyszczególnionych w pkt 1 niniejszego paragrafu, składając oświadczenie na formularzu odstąpienia od umowy. Formularz należy uzupełnić oraz przesłać, jako załącznik do wiadomości, drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@publico.edu.pl, lub wydrukować i wysłać tradycyjną pocztą, listem poleconym (rejestrowanym) na adres Organizatora (Ośrodek Edukacji Publico, ul. Księcia Warcisława I 20c/2, 71-667 Szczecin) z dopiskiem "Odstąpienie od umowy". Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.
 5. Organizator niezwłocznie, w godzinach pracy biura Organizatora lub w następnym dniu roboczym – jeżeli oświadczenie zostało dostarczone po godzinie 15.00 lub w dniu ustawowo wolnym od pracy potwierdzi Zamawiającemu otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Organizator w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Zamawiającemu kwotę stanowiącą cenę zakupu jego uczestnictwa w szkoleniu lub szkoleniach, które wskazał w przedmiotowym oświadczeniu. Zwrot ceny zakupu uczestnictwa nastąpi przelewem na konto, z którego Zamawiający dokonał płatności lub na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, którą dokonał płatności.
 7. Brak złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w wymaganym terminie lub nieobecność w trakcie realizacji zamówionego szkolenia lub zamówionych szkoleń lub innej zamówionej usługi nie zwalnia Zamawiającego z umowy, którą zawarł z Organizatorem.

§ 2. Postanowienia dotyczące umów z Zamawiającymi niebędącymi Konsumentami

 1. W przypadku Zamawiającego niebędącego jednocześnie Konsumentem Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zmiany formy płatności wskazanej w pkt 12 procedury składania zamówień zawartej w rozdziale IV niniejszego Regulaminu. W szczególności Organizator może umówić z Zamawiającym inne formy realizacji zamówień oraz płatności, które będą wynikały z zapisów oddzielnych umów zawartych pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
 2. W stosunku do Zamawiającego niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za umówioną usługę lub usługi. Odpowiedzialność Organizatora w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Zamawiający niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby ewentualnej szkody mu nie wyrządzono.

§ 3. Odstąpienie od umowy nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wskazanych w rozdziale II niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Zamawiający może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres e-mail: szkolenia@publico.edu.pl lub poprzez wysłanie oświadczenia przez formularz kontaktowy zamieszczony w zakładce Kontakt na stronie internetowej publico.edu.pl.
 3. W przypadku naruszania przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia tego naruszenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym za czasową niedostępność tych usług oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną dostarczanych przez podmioty zewnętrzne, z których Organizator korzysta w ramach posiadanych licencji.

§ 4. Reklamacje

 1. Procedura reklamacji dotycząca wszystkich szkoleń otwartych i zamkniętych, w formie stacjonarnej i online, oraz pozostałych usług realizowanych przez Organizatora została ujęta w oddzielnym dokumencie, dostępnym w zakładce Procedura reklamacji.

VI. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Zamawiającego błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie internetowej publico.edu.pl) lub za wszelkie działania Zamawiającego utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie oraz realizację usług przez Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu przez Zamawiającego w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, bądź oprogramowania. Zawieszenie, bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu nie może naruszać praw Zamawiającego.

VII. Prawa autorskie

 1. O ile nie zostanie inaczej ustalone, Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie obrazu i dźwięku z przebiegu organizowanych przez siebie szkoleń, webinariów oraz w trakcie realizacji innych usług. Materiały przekazywane uczestnikom są objęte prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi lub innym autorom (np. trenerom) lub podmiotom trzecim . Materiały zostaną przekazane uczestnikom na zasadzie licencji niewyłącznej do użytku w celach prywatnych i zawodowych oraz nie mogą być rozpowszechniane, modyfikowane ani zwielokrotniane w całości lub części bez zgody dysponentów praw autorskich, ponieważ podlega to odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).
 2. Wszelkie materiały dostępne w Sklepie, a w szczególności programy szkoleń, zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Organizatorowi lub innym autorom lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego praw.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały ujęte w oddzielnym dokumencie, dostępnym w zakładce Polityka prywatnośći i cookies.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi na stronie głównej publico.edu.pl, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Zamawiających, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Konsumenta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego. W przypadku Zamawiających niebędących Konsumentami spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.