Procedura reklamacji

W związku ze szczególną dbałością o jakość świadczonych przez nas usług szkoleniowo–doradczych oraz w trosce o dobro naszych Klientów informujemy, że:

 1. Każdy zamawiający ma prawo do złożenia skargi lub reklamacji dotyczących jakości naszych usług szkoleniowo-doradczych, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Skargi i reklamacje można składać w nastęujący sposób:
  1. pisemnie listem poleconym na adres: Ośrodek Edukacji PUBLICO, ul. Księcia Warcisława I 20c/2, 71-667 Szczecin,
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@publico.edu.pl,
  3. osobiście w naszym biurze znajdującym się w Szczecinie, przy ul. Warcisława 20c/2, w godzinach pracy biura: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.30.
 3. Pismo zawierające skargę lub reklamację powinno zawierać następujące informacje:
  1. dane kontaktowe zgłaszającego skargę lub reklamację, tj. imię, nazwisko lub nazwa podmiotu, adres, e-mail oraz numer telefonu,
  2. nazwę i datę usługi oraz imię i nazwisko nauczyciela, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie,
  3. opis przedmiotu reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji.
 4. Ośrodek Edukacji PUBLICO zastrzega sobie termin 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie skargi lub reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających – czas rozpatrywania skargi lub reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni kalendarzowych.
 5. Ośrodek Edukacji PUBLICO zastrzega sobie prawo do pozostawienia skargi lub reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli skarga lub reklamacja została złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej procedury.
 6. Możliwe formy rekompensaty:
  1. zniżka 20% na kolejne szkolenie,
  2. otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych,
  3. zwrot części lub całości kosztów związanych z usługą.
 7. Pozostałe kwestie dotyczące skarg lub reklamacji normowane są przez Kodeks Cywilny, o ile umowa między stronami, tj. między zamawiającym a Ośrodkiem Edukacji PUBLICO nie stanowi inaczej.