Polityka prywatności i cookies

W niniejszej polityce prywatności i cookies zawarto informacje o tym, jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu i na jakiej podstawie. Zachęcamy, aby każdy odwiedzający naszą stronę zapoznał się z treścią poniższego dokumentu.


Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Edukacji Publico reprezentowany przez firmę Publico Anna Kornacka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Szczecinie (71-454), ul. Zakole 17/5, numer NIP 8522225073, REGON 320086844.
 2. Informacje w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora można uzyskać pisząc na adres e-mail: szkolenia@publico.edu.pl lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 91 444 47 88.

Cele i podstawy przetwarzania danych

 1. Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody:
  1. w celu realizacji zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, do czasu jej wygaśnięcia, z zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń, rozliczeniami, obsługą reklamacji i realizacji uprawnień konsumenckich lub w celach statystycznych,
  2. w celach związanych z rozliczeniami podatkowymi i realizacją innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków sprawozdawczych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  3. w celach marketingu bezpośredniego – jeżeli wyrażą na to Państwo dodatkową zgodę – w szczególności w celu przesyłania informacji o produktach, promocjach i świadczonych usługach oraz składania ofert i propozycji zawarcia umowy, i w tym zakresie do bezpośredniego kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. ustawy z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późniejszymi zmianami) – dobrowolna zgoda użytkownika oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora wyłącznie w zakresie przechowywania danych.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że niepodanie danych wymaganych w formularzu oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi odpowiedź na Państwa pytanie i dalszą komunikację.


Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w podanych wyżej celach odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa mają podstawę prawną do ich dostępu.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie wyłącznie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która to zgoda jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość jej danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  5. prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie wpływa na zgodność z oowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pliki cookies

 1. Prowadzona przez Administratora strona internetowa publico.edu.pl korzysta z plików cookies („ciasteczek”), aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Korzystanie ze strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na ich użycie. Należy zaznaczyć, że mogą Państwo włączyć lub wyłączyć pliki cookies zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki internetowej.
 2. Pliki cookies są to krótkie raporty, które są wysyłane i przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika za pośrednictwem przeglądarki, gdy użytkownik łączy się ze stroną internetową. Pliki cookies mogą być wykorzystane do gromadzenia i przechowywania danych podczas połączeń w celu zapewnienia wymaganych usług, lecz czasami nie są zachowywane.
 3. Istnieje kilka rodzajów plików cookies:
  1. ciasteczka techniczne ułatwiają nawigację i korzystanie z różnych opcji lub usług oferowanych przez stronę, jako identyfikacja sesji użytkownika, umożliwiają dostęp do niektórych obszarów, ułatwiają składanie zamówień, robienie zakupów, wypełnianie formularzy, rejestrację, dbają o bezpieczeństwo oraz ułatwiają funkcjonowanie (wideo, sieci społecznościowe, itp.),
  2. ciasteczka personalizacji pozwalają użytkownikom na dostęp do usług zgodnie z ich preferencjami (np. językowymi, przeglądarki, konfiguracji itd.),
  3. ciasteczka analityczne pozwalają na anonimowe analizy zachowań użytkowników sieci i pozwalają na pomiar aktywności użytkowników i rozwijanie profilów nawigacyjnych w celu usprawnienia strony internetowej.
 4. Strona internetowa publico.edu.pl używa narzędzi Google Analytics do zbierania anonimowych informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających naszą witrynę. Pliki cookies dodane przez Google Analytics są regulowane przez politykę prywatności Google Analytics.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo na stronie internetowej: wszystkoociasteczkach.pl.

Podstawa prawna

Przetwarzając Państwa dane osobowe opieramy się na przepisach prawa, a w szczególności na:

 1. art. 4 pkt. 11, art. 6, art. 7 ust. 1 oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego RODO,
 2. art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1219),
 3. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000),
 4. ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1907).